Privacybeleid : ALGEMENE VERORDERIG INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Petite Ile BV (hierna “Petite Ile” genoemd) doet er alles aan om uw private gegevens te beschermen en garandeert dat u ons deze in alle veiligheid kunt toevertrouwen. 

Petite Ile beheert uw persoonlijke informatie op een correcte en tactvolle manier. Petite Ile neemt alle redelijke veiligheidsmaatregelen (zowel op technisch als op organisatorisch vlak) om verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang, verspreiding onder derden en/of elke andere illegale behandeling van uw persoonlijke informatie te vermijden. 

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie volgens de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving, met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming of afgekort “AGV”). 

In het kader van dit Privacybeleid wordt de term “persoonsgegevens” of “persoonlijke informatie” als volgt gedefinieerd: 

persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4, lid 1, van de verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens); 

Toepassingsgebied van het privacybeleid 

Door middel van dit privacybeleid wil Petite Ile u een duidelijke en transparante uitleg geven over de persoonsgegevens die worden verzameld, over het doel en het gebruik ervan en met wie u contact kunt opnemen met vragen over dit onderwerp. 

Petite Ile kan dit privacy beleid steeds wijzigen of actualiseren rekening houdend met opmerkingen van de betrokken personen of om wijzigingen voor te stellen in de manier waarop de persoonsgegevens worden verzameld. 

Verzameling van persoonlijke gegevens 

Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld? 

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer (niet exhaustief): 

u contact met ons opneemt via onze verschillende kanalen. 

u persoonlijke gegevens deelt, bijvoorbeeld wanneer: 

u zich abonneert op het lidmaatschap of 10 beurtenkaarten online of ter plaatse aankoopt. 

u online of ter plaatse een cursus, of een sessie, voor uzelf of voor uw kind, reserveert.  

u zich online of persoonlijk inschrijft voor een cursus. 

u producten online of ter plaatse koopt. 

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens vragen, heeft u het recht om deze te weigeren. In dit geval respecteren wij uw keuze. Wij kunnen u echter niet onze diensten aanbieden zonder dat wij bepaalde persoonsgegevens kennen. 

Welke gegevens worden verzameld? 

Petite Ile verzamelt de volgende gegevens: 

Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum; 

Andere noodzakelijke persoonlijke gegevens voor de inschrijving op een cursus en/of lidmaatschap: bankgegevens, gezondheidsvoorwaarden van de deelnemer (d.w.z. als de deelnemer een bepaalde aandoening heeft en een speciale interventie nodig heeft in geval van een noodgeval) 

Waarom verzamelt Petite Ile de gegevens? 

Petite Ile verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende specifieke en wettelijke doeleinden: 

Type: 

naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum. 

bankgegevens

Gezondheidstoestand 

Foto’s 

Doel: 

Het beheren van de abonnementen op de cursussen, lidmaatschappen, 10 beurtenkaarten, stages 

Om te voldoen aan de wettelijke en administratieve vereisten 

Om informatie te geven over de cursussen, lidmaatschappen, 10 beurtenkaarten, stages 

Om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen 

Gerechtelijke grond: 

Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract 

Wettelijke verplichting 

Wettelijk belang 

Toestemming 

Het delen van persoonlijke gegevens aan derden 

Partners 

Petite Ile kan uw persoonlijke gegevens delen met derden (federatie, andere clubs, enz.) indien dit nodig is om, onder andere, transacties te beheren of u diensten aan te bieden die u hebt aangevraagd. 

In dit geval zullen uw persoonsgegevens uitsluitend worden gedeeld met het doel om u deze diensten aan te bieden volgens dit privacybeleid. 

Wettelijke verplichtingen 

Petite Ile kan uw persoonlijke gegevens delen indien de wet dit vereist of indien Petite Ile dit nodig acht om juridische procedures te behandelen of om te antwoorden op mogelijke klachten. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens 

Om  controle over uw eigen persoonlijke gegevens die u hebt gedeeld te garanderen heeft u bepaalde rechten. Meer informatie vindt u hieronder. 

Recht om u uit te schrijven voor advertenties 

Elke persoon heeft het recht om zich uit te schrijven voor advertenties, informatie, voorstellen, aanbiedingen voor producten of diensten van Petite Ile. 

Recht op toegang, wijziging, beperking van de verwerking en van het voorwerp (art. 15, 16, 18, 19, 21, 22 AGV) 

U heeft altijd toegang tot uw persoonlijke gegevens. Indien Petite Ile u geen toegang kan verlenen tot uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld om een wettelijke reden), moet zij haar beslissing toelichten. 

U heeft bovendien het recht om Petite Ile te vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren. U heeft het recht om van Petite Ile een beperking te bekomen om uw persoonlijke gegevens te verwerken. 

U heeft het recht om op elk ogenblik bezwaar te maken tegen de automatische verwerking van uw persoonlijke gegevens. 

Recht om te worden vergeten (art. 17 AGV) 

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om van Petite Ile de verwijdering van persoonlijke gegevens te verkrijgen. 

In dit geval moet u er echter rekening mee houden dat u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten. 

Uw recht om te worden vergeten is niet absoluut. Wij hebben het recht om uw persoonlijke gegevens te bewaren als dat strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld in de volgende situaties: 

– Voor het nakomen van een wettelijke verplichting 

– Voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. 

Recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AGV) 

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld nadat u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. U heeft dus het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. 

Deze intrekking kan gebeuren op eenvoudig verzoek gericht aan Petite Ile. 

Recht op gegevensoverdracht (art. 20 AGV) 

U hebt, onder bepaalde voorwaarden, het recht om uw persoonlijke gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder. 

U hebt het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere gegevensbeheerder door te geven, indien dit technisch mogelijk is. 

Uitvoering van uw rechten 

U kunt deze rechten vrij laten gelden door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: hello@petite-ile.be

Om uw identiteit te kunnen controleren, verzoeken wij u ons een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te sturen. 

Beveiliging en opslag van uw persoonlijke gegevens 

Veiligheid 

Petite Ile zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een veiligheidsniveau te waarborgen teneinde een inbreuk op de toegang tot, het gebruik of de verspreiding van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

Petite Ile bewaakt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in een beveiligde en gecontroleerde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek, met uitzondering van de personen die bevoegd zijn om toegang te hebben om hun taken uit te voeren. 

De servers waarop de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, bevinden zich in een gecontroleerde omgeving met beperkte toegang. 

Opslag 

Petite Ile zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. 

De werkelijke duur van de bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van hun beheer, rekening houdend met de voorgeschreven termijnen en de verplichtingen tot vrijwaring die in specifieke wetgevingen (bijvoorbeeld boekhoudkundige/sociale wetgeving) zijn vastgelegd. 

  • Contact van klachten

Petite Ile treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacy Policy of over het beheer van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen per mail: hello@petite-ile.be.

Meer informatie over het Belgisch Agentschap voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer vindt u op de volgende website :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Elke klacht kan worden ingediend bij het Belgisch Agentschap voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 77 AGV).

ttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be